Algemene voorwaarden Code-Remote B.V.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Code-Remote. Code-Remote is gevestigd in Zaandijk en is een handelsnaam van Code-Remote B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82749930 en gevestigd op het adres Domineestuin 25, 1544 PT Zaandijk. 

 

Artikel 1. Begrippen

1.1. Code-Remote is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de partij die aan jou een online cursus verkoopt.

1.2. Jij bent klant van Code-Remote. Jij bent een deelnemer van de cursus.

1.3. Wij (Code-Remote en jij) sluiten samen een overeenkomst. Dat zijn afspraken over de cursus die jij van Code-Remote koopt.

1.4. Schriftelijk: daarmee bedoelen we niet alleen ouderwetse post op papier, maar ook afspraken via e-mail, WhatsApp en andere berichtenservices.

1.5. Cursus: hiermee worden niet alleen cursussen bedoeld, maar ook andere online diensten zoals masterclasses en trainingen. 

 

Artikel 

  1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 

2.1. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen jou en Code-Remote. Ze zijn daarmee onderdeel van de overeenkomst en bevatten afspraken tussen ons. 

2.2. Gebruik jij zelf algemene voorwaarden? Dan worden deze algemene voorwaarden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, oftewel buiten toepassing verklaard. Alleen de algemene voorwaarden van Code-Remote zijn van toepassing. 

2.3. We kunnen samen afspreken dat bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden gelaten. Die afwijking is pas geldig als we het daar allebei over eens zijn. 

2.4. Stel dat er omstandigheden zijn waardoor bepaalde artikelen uit deze algemene voorwaarden niet wettelijke toegestaan zijn, dan worden deze artikelen buiten beschouwing gelaten. De overige artikelen blijven dan wel van toepassing. 

2.5. Code-Remote mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen als zij dit nodig vindt. Jij ontvangt dan de nieuwe versie van deze algemene voorwaarden. Als de wijziging ingrijpende gevolgen heeft voor jouw rechten, mag je de overeenkomst ontbinden. 

 

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1. Een overeenkomst komt juridisch gezien tot stand op het moment dat een aanbod wordt geaccepteerd. Als jij de cursus van Code-Remote hebt gekocht via de webshop, hebben we een overeenkomst gesloten.

3.2. Bij het afronden van jouw bestelling in de webshop, heb je ook deze algemene voorwaarden geaccepteerd. Deze maken dus onderdeel uit van onze overeenkomst.

3.3. Als er in het aanbod van Code-Remote een kennelijke vergissing of verschrijving staat, kan Code-Remote niet worden gehouden aan dit aanbod.

3.4. Het meest actuele aanbod van Code-Remote is op haar website te vinden. Het aanbieden van een cursus voor een bepaalde prijs, betekent niet dat de cursus later voor dezelfde prijs alsnog gekocht kan worden.

3.5. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals vermeld bij het aanbod van de cursus. Bij een cursus met levenslange toegang, betekent dit een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1. De website van Code-Remote bevat de prijs van het specifieke aanbod van de cursus die jij koopt. Deze prijs is altijd exclusief 21% btw.

4.2. Als jij in het bestelproces de bestelling hebt afgerond, ontstaat er een betalingsverplichting. Je bent dan verplicht om de volledige cursusprijs te voldoen.

4.3. Als je in termijnen betaalt en de afgesproken termijnbetalingen niet op tijd doet, mag Code-Remote jouw toegang tot de cursus tijdelijk blokkeren (opschorten). Zodra je de termijnbetaling hebt voldaan, krijg je weer toegang.

4.4. Als je onterecht gebruik maakt van een kortingscode, zal Code-Remote de gebruikte korting plus € 15,- administratiekosten in rekening brengen. Je bent verplicht om deze onterecht gebruikte korting plus administratiekosten te voldoen en jouw toegang tot de cursus wordt ingetrokken tot deze factuur is betaald.

4.5. Betaal je de factuur niet op tijd? Dan ben je van rechtswege in verzuim en zal Code-Remote wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. De rente wordt berekend over de periode vanaf het moment dat je had moeten betalen tot het moment dat je betaald hebt. Voor de hoogte van de incassokosten worden de maximaal toegestane bedragen van het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten” aangehouden.

4.6. Op het moment dat Code-Remote kosten moet maken voor het incasseren van facturen (zowel tijdens een procedure bij de rechtbank als daarbuiten), worden alle redelijke kosten hiervoor bij jou in rekening gebracht.

4.7. Ga je failliet, wordt er surseance van betaling verleend, wordt jouw bedrijf geliquideerd of wordt er ten laste van jou beslag gelegd? Dan zijn eventuele vorderingen van Code-Remote op jou direct opeisbaar. Als je nog niet volledig voor de cursus hebt betaald, wordt jouw toegang ingetrokken. Volledig betaalde cursussen blijven toegankelijk. 

 

Artikel 5. Welke verplichtingen hebben we over en weer?

5.1. Code-Remote spant zich bij het uitvoeren van de overeenkomst in om jou door middel van de cursus te helpen om de door jou gewenste resultaten te behalen. Code-Remote garandeert niet dat jij deze resultaten haalt: dat kan zij niet. De verplichtingen van Code-Remote kwalificeren dan ook als inspanningsverplichtingen en niet als resultaatsverplichtingen. Code-Remote is er niet voor aansprakelijk als jij het gewenste resultaat niet behaalt.

5.2. Bij het volgen van een online cursus is jouw inspanning van groot belang. Jouw eigen acties en jouw eigen input zijn altijd nodig om richting de door jou gewenste resultaten te gaan.

5.3. Indien Code-Remote informatie van jou nodig heeft, heb jij de verplichting om deze informatie op tijd, volledig en eerlijk te verstrekken. Dat geldt ook voor informatie die van derden afkomstig is. Eventuele extra kosten die Code-Remote maakt doordat jij dit artikel niet naleeft, worden bij jou in rekening gebracht.

5.4. Code-Remote zal jou nooit verplichten om bepaalde dingen te doen. Jij draagt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor jouw eigen handelingen en beslissingen.

5.5. Code-Remote mag ervoor kiezen om derden in te schakelen om (bepaalde onderdelen van) de overeenkomst uit te voeren.

5.6. Omdat je direct toegang krijgt tot de volledige cursus, is Code-Remote deze verplichting direct nagekomen op het moment dat toegang is gegeven. De grootste waarde van de overeenkomst zit in de content van de online cursus. Extra sessies, documenten, aanvullingen of andere extra’s zijn altijd bonussen en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs en daar kan dan ook geen restitutie voor worden gevraagd in het geval van een beëindiging of ontbinding op welke grond dan ook. 

 

Artikel 6. Hoe kan de overeenkomst eindigen?

6.1. Code-Remote heeft altijd het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen door middel van het ontnemen van toegang tot de cursus. Dit mag Code-Remote naar eigen inzicht doen indien zij van mening is dat er een verstoring is van de verhouding tussen ons. Er ontstaat dan geen recht op een schadevergoeding.

6.2. Als jij je niet houdt aan de afspraken van onze overeenkomst (waaronder dus ook alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden), heeft Code-Remote het recht om jou de toegang tot de cursus te ontnemen. Ook kun je uitgesloten worden van toekomstige deelname aan andere cursussen. Er ontstaat in deze gevallen geen terugbetalingsverplichting.

6.3. Code-Remote heeft altijd het recht om, naar eigen inzicht, te bepalen dat zij stopt met het aanbieden van de cursus en de content offline haalt. Daarmee zegt zij de overeenkomst op. Er ontstaat dan geen recht op schadevergoeding, omdat Code-Remote de overeenkomst al is nagekomen en er is geen sprake van wanprestatie.

6.4. Code-Remote geeft aan jou het recht om binnen 14 dagen nadat de cursus is gestart, de overeenkomst te herroepen. Je krijgt dan je geld terug. Stuur op tijd een mail naar info@code-remote.com en we maken het in orde.

6.5. Volg jij de cursus als particulier en wil jij zelf de overeenkomst beëindigen na deze termijn van 14 dagen? Dan wordt er gekeken of alle content al beschikbaar is gesteld en zo niet: dan worden de kosten naar rato verrekend. Dit is het loon waarop Code-Remote recht heeft vanwege het door jou genoten voordeel gedurende de looptijd van de overeenkomst (het toegang hebben tot de cursus). Code-Remote benadrukt dat er geen eigen waarde hangt aan bonussen, zie artikel 5.6.

6.6. Volg je de cursus als ondernemer, dan kun je de overeenkomst na de termijn van 14 dagen uit artikel

6.4 niet meer opzeggen. Op het moment dat je toegang hebt gekregen en hebt betaald zijn we namelijk allebei onze verplichtingen nagekomen en is er aan Code-Remote een redelijke vergoeding betaald (namelijk de cursusprijs) voor het ter beschikking stellen van de cursus.

6.7. Er zijn ook nog een paar situaties waarin wij allebei gerechtigd zijn om de overeenkomst per direct en zonder dat er een rechter aan te pas komt, te ontbinden. Dat gaat over situaties waarin ten aanzien van één van de partijen het faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of uitgesproken. 

 

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Code-Remote is eigenaar van alle inhoud en informatie van de cursus. Alle informatie valt onder het intellectuele eigendomsrecht van Code-Remote als maker. Jij krijgt een gebruikslicentie voor de afgesproken duur van de cursus die je hebt gekocht.

7.

  1. Het is jou niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen enzovoorts: je mag er alleen kennis van nemen en de kennis die je opdoet voor eigen doeleinden gebruiken.

7.3. Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend): cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames, social media posts van besloten accounts enzovoorts.

7.4. Onder een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vallen in ieder geval de volgende situaties: (i) gebruik van de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken van de informatie zonder toestemming van Code-Remote, (iii) kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke overtreding van wat er in artikel 7 van deze voorwaarden staat, wordt in ieder geval gezien als een inbreuk op het auteursrecht.

7.5. Bij een inbreuk op het auteursrecht zal Code-Remote een vergoeding in rekening brengen van driemaal de huidige cursusprijs (waarvoor hij op het moment van de inbreuk wordt verkocht). Deze vergoeding sluit het recht van Code-Remote om verdere vergoeding te eisen voor overige geleden schade niet uit. 

 

Artikel 8. Hoe zit het met aansprakelijkheid?

8.1. Code-Remote is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze overeenkomst. Slechts in het geval dat Code-Remote hetgeen zij moet doen op grond van de overeenkomst niet goed uitvoert en als dat aan haar te wijten is, of als Code-Remote onrechtmatig heeft gehandeld tegenover jou waardoor Code-Remote aansprakelijk is, gelden de bepalingen uit dit artikel.

8.2 Code-Remote is in deze gevallen alleen aansprakelijk voor directe schade. Indirecte schade of gevolgschade (denk aan onder andere gemiste besparingen, misgelopen winst, gevolgschade, psychische schade) is altijd uitgesloten.

8.3 De aansprakelijkheid van Code-Remote is beperkt tot maximaal de waarde van de overeenkomst. Het kan ook zo zijn dat de verzekering van Code-Remote tot uitkering overgaat. Dan is het bedrag beperkt tot maximaal het bedrag dat wordt uitgekeerd in dit specifieke schadegeval.

8.4 Er kan pas een recht op vergoeding van schade ontstaan als jij Code-Remote hebt gewezen op de toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige gedraging. Dit wordt een ingebrekestelling genoemd. In die ingebrekestelling moet je aan Code-Remote een redelijke termijn geven om de situatie te herstellen of om alsnog na te komen. Pas als Code-Remote daar niet aan heeft voldaan, kan er mogelijk aan schadevergoeding op basis van aansprakelijkheid worden toegekomen. Als de nakoming of het herstellen blijvend onmogelijk is, geldt dit vereiste van een ingebrekestelling niet.

8.5 Alles wat je in dit artikel hebt gelezen over het beperken of uitsluiten van aansprakelijkheid, geldt niet voor situaties waarin er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Code-Remote.

8.6 Code-Remote benadrukt jouw eigen verplichtingen die je hebt op grond van artikel5.

8.7 Code-Remote is niet aansprakelijk voor jouw schade die is ontstaan doordat jij onjuiste, onvolledige of niettijdige informatie hebt verstrekt.

8.8 Jij vrijwaart Code-Remote voor aanspraken van derden die op enige manier verband houden met de inhoud van de cursus. 

 

Artikel 9. Situatie van overmacht

9.1. Een situatie van overmacht kan ervoor zorgen dat Code-Remote de overeenkomst niet (langer) kan uitvoeren. Als er zich zo’n situatie voordoet, zal Code-Remote jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

9.2. In het geval van overmacht, gaat Code-Remote over tot het opschorten van de nakoming van de overeenkomst. Dat houdt in dat Code-Remote de werkzaamheden tijdelijk niet uitvoert. Hoe lang dat duurt, hangt af van hoe lang de situatie van overmacht duurt.

9.3. Als deze situatie langer dan één maand duurt, dan mogen wij allebei besluiten om de overeenkomst te ontbinden zonder dat er ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan. Voor deze ontbinding, hoeft er geen rechter aan te pas te komen.

9.4. Onder overmacht vallen situaties zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: pandemie of epidemie, ziekte van Code-Remote, overheidsmaatregelen, (burger)oorlog of gevaar daarvoor, oproer, terrorisme, brand, waterschade, overstroming en werkstakingen. Het gaat steeds om situaties die buiten de schuld of risicosfeer van Code-Remote liggen. Storingen of andere situaties van overmacht bij leveranciers van Code-Remote, gelden ook als overmacht voor Code-Remote. Code-Remote 5 

 

Artikel 10. Praktische kant van de cursus

10.1. Code-Remote maakt voor het aanbieden van haar cursussen gebruik van software van derden (leveranciers). Code-Remote is geen eigenaar van deze software en neemt slechts licenties af bij deze leveranciers. Code-Remote kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

10.2. Code-Remote kan de inhoud van een cursus op elk moment wijzigen (door de cursus uit te breiden, in te perken of op een andere manier aan te passen).

10.3. Toegang tot de cursus is persoonsgebonden en elke cursus kan met één account worden gevolgd: de toegang is alleen geldig voor jou. Je mag de informatie dus niet delen met anderen die geen toegang hebben. Wil je met een (grote) groep deelnemen aan de cursus? Neem dan contact op voor een voorstel op maat.

10.4. Code-Remote kan, naar eigen inzicht, besluiten om jou geen toegang tot de cursus te geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn als je eerdere aankopen hebt gedaan en die niet hebt betaald.

10.5. Je mag tijdens de cursus inspiratie opdoen (dat is juist de bedoeling!), maar je mag de cursus niet kopiëren. In het geval dat Code-Remote van mening is dat jij (onderdelen van) de cursus hebt gekopieerd, is het aan jou om aan te tonen dat dit niet het geval is.

10.6. Je mag je in de 12 maanden na de start van de cursus, geen soortgelijke cursus ontwikkelen.

10.7. Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van Code-Remote is toegestaan, ervan uitgaande dat je niet zodanig veel deelt dat anderen de cursus feitelijk via jou kunnen volgen. Screenrecordings van de cursus mag je niet maken of delen.

10.8. Als je een cursus koopt die ‘levenslang’ toegankelijk is, wordt daarmee bedoeld zo lang Code-Remote bestaat of tot het moment dat Code-Remote besluit de cursus offline te halen.

10.9. Het is aan jou om ervoor te zorgen dat je de cursus op tijd volgt en eventuele materialen opslaat om ze later alsnog in te kunnen zien. Als jij de cursus niet volledig hebt gekeken op het moment dat deze niet meer toegankelijk is, is voor jouw eigen risico.

10.10. Soms kun je zelf actief input leveren aan de community of in reacties onder cursusvideo’s. Je mag op deze plekken geen reclame, spam of andere ongewenste berichten plaatsen. Code-Remote mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou geleverde bijdrage verwijderen.

10.11. Op het moment dat Code-Remote besluit om de cursus niet langer aan te bieden en uit eigen beweging offline te halen, zal dit van te voren aan jou worden medegedeeld zodat je nog voldoende tijd hebt om de cursus alsnog te doorlopen of om de content te downloaden. 

 

Artikel 11. Klachten

11.1. Heb jij een klacht over de cursus? Meld dit dan uiterlijk 14 kalenderdagen nadat je toegang hebt gekregen tot de cursus.

11.2. Klachten moeten per e-mail worden gemeld via info@code-remote.com, voorzien van een onderbouwing. Code-Remote zal vervolgens de klacht in behandeling nemen en naar een oplossing zoeken.

11.3. Code-Remote heeft het recht om een eventueel door jou geconstateerd gebrek te herstellen.

11.4. Het indienen van een klacht schort jouw betalingsverplichting niet op. 

 

Artikel 12. Wat spreken we tot slot nog af? 

12.1. Alle informatie die wij over en weer delen in het kader van de overeenkomst, zullen wij allebei geheimhouden en vertrouwelijk behandelen. 

12.2. Op onze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

12.3. Als er een geschil tussen ons ontstaat, zullen we ons eerst maximaal inspannen om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan moet het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Code-Remote is gevestigd, tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt.